top of page

GamerPro Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

GamerPro olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Bu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri, toplanma yöntemleri, veri güvenliği tedbirlerimiz ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

GamerPro tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri

 • Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgileri, banka kartı bilgileri

 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, cihaz bilgileri, çerezler, log kayıtları

 • Kullanıcı İşlem Bilgileri: Satın alma ve işlem geçmişi

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi

 • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve dijital ürünlerin teslim edilmesi

 • Müşteri hizmetleri desteğinin sağlanması

 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve faturalandırma

 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulması

 • Pazarlama, reklam ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi (kullanıcı onayı ile)

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden üyelik işlemleri sırasında, hizmet satın alırken, müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda ve web sitemizi kullandığınızda otomatik veya manuel yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü taraflara aktarılabilir. Bu üçüncü taraflar arasında:

 • Ödeme işlemcileri

 • Lojistik firmaları

 • Analiz hizmetleri sağlayıcıları

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları yer almaktadır.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri boyunca saklanır. Yasal saklama süresi sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

8. Başvuru Yöntemi

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurularınızı aşağıdaki iletişim bilgilerimizi kullanarak yapabilirsiniz:

GamerPro
E-posta: kvkk@gamerpro.com.tr
Telefon: +90 (212) 345 67 89
Adres: [Şirket Adresi]

9. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu aydınlatma metni, gerektiğinde güncellenebilir. Metinde yapılan değişiklikler, web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Güncellemeleri takip etmek amacıyla aydınlatma metnimizi düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

bottom of page